Untitled_Artwork.png

Big Bocs Bwyd

All Videos

All Videos

Watch Now

Vision and Values

Our aim is to ensure that no child is hungry and that every child is able to learn how to make good food choices that enable them to thrive.

Children and families will be provided with food at ‘pay as you feel’ prices and supported with authentic learning experiences through growing and cooking food.

The installation of a Big Bocs Bwyd in a school will be explicitly linked to the 4 purposes of the Curriculum for Wales, ensuring that children are:

 

•Healthy, confident individuals

•Ambitious, capable learners

•Ethical, informed citizens

•Enterprising, creative contributors

Every child will become food literate by growing, cooking and learning about food.

Gweledigaeth a Gwerthoedd

Ein nod yw sicrhau nad oes unrhyw blentyn yn llwglyd a bod pob plentyn yn gallu dysgu sut i wneud dewisiadau bwyd da sy'n eu galluogi i ffynnu.

 

Bydd plant a theuluoedd yn cael bwyd am brisiau 'talu fel  ry’ch chi’n teimlo' ac yn cael eu cefnogi gyda phrofiadau dysgu dilys drwy dyfu a choginio bwyd.

 

Bydd gosod Bocs Bwyd Mawr mewn ysgol yn cael ei gysylltu'n benodol â phedwar diben y Cwricwlwm i Gymru, gan sicrhau bod plant yn:

 

•Unigolion iach, hyderus

•Dysgwyr uchelgeisiol, galluog

•Dinasyddion moesegol, gwybodus

•Cyfranwyr mentrus, creadigol

 

Bydd pob plentyn yn dod yn llythrennog mewn bwyd drwy dyfu, coginio a dysgu am fwyd.

image002.jpg
IMG_2163.jpeg
IMG_2131.jpeg

Benefits of Growing Food

School gardens help children and young people to learn in authentic contexts

Benefits of

Cooking Food

Children and young people may try new and healthy foods                     

Benefits of

Learning about Food

Knowing where your food comes from bridges the gap between ‘farm to fork’.

Manteision Tyfu Bwyd

Mae gerddi ysgol yn helpu plant a phobl ifanc i ddysgu mewn cyd-destunau dilys

Manteision Coginio Bwyd

Gall plant a phobl ifanc roi cynnig ar fwydydd newydd ac iach                    

Manteision Dysgu am Fwyd

Mae gwybod o ble mae’ch bwyd yn dod yn pontio’r bwlch rhwng ‘o’r fferm i’r fforc’.

ValleyRegional park - Bilingual.jpg
TYF Logo (3).png
Waterloo logo hi res.jpg
TLp Wales Logo.jpg
Fare Share.jpg

Big Bocs Bwyd Partnerships