Manteision Dysgu am Fwyd

Mae'r cysyniad o 'llythrennedd bwyd' yn gymharol newydd. Mae astudiaethau diweddar yn diffinio llythrennedd bwyd fel 'gallu unigolyn i gael, prosesu a deall gwybodaeth sylfaenol am fwyd a maeth yn ogystal â'r cymhwysedd i ddefnyddio'r wybodaeth honno er mwyn gwneud penderfyniadau iechyd priodol' . Nid gwybodaeth am faeth yn unig yw llythrennedd bwyd; mae'n cynnwys sgiliau ac ymddygiad, o wybod o ble mae bwyd yn dod i'r gallu i ddewis a pharatoi'r bwydydd hyn ac ymddwyn mewn ffyrdd sy'n bodloni canllawiau maeth. Yn ddiweddar, mae’r diffiniad wedi’i ehangu a’i ddisgrifio fel ‘casgliad o wybodaeth, sgiliau ac ymddygiadau rhyng-gysylltiedig sydd eu hangen i gynllunio, rheoli, dewis, paratoi a bwyta bwydydd i ddiwallu anghenion a phennu cymeriant bwyd’.

Family Feeding Pigs

Mae plant a phobl ifanc yn gwybod o ble mae eu bwyd yn dod.

 

Mae gwybod o ble mae'ch bwyd yn dod yn pontio'r bwlch rhwng 'fferm i'r fforc'. Mae'n ymddangos bod y bwlch hwn wedi cynyddu'n sylweddol. Er enghraifft, nid yw rhai plant a phobl ifanc yn gwneud y cysylltiad rhwng bacwn a moch. Mae cael y cysylltiad hwn yn datblygu perthynas iach â bwyd gan alluogi plant a phobl ifanc i werthfawrogi a pharchu nad yw bwyd yn anhepgor. Dylent hefyd gydnabod pwysigrwydd prynu bwyd o ffynonellau lleol a chynaliadwy.

Mae gan blant a phobl ifanc ddealltwriaeth well o grwpiau bwyd a maethiad.

Trwy ddeall gwerth maethol pob un o'r grwpiau bwyd, mae plant a phobl ifanc yn fwy tebygol o fwyta llai o fwydydd calorïau uchel, maeth isel. Gyda'r ddealltwriaeth hon, gall plant a phobl ifanc ddewis bwyta deiet iach, amrywiol yn seiliedig ar y Canllaw Bwyta'n Iach a fydd, o'i gyfuno â gweithgaredd corfforol rheolaidd, yn eu helpu i gynnal pwysau corff iach.

Healthy Food
Veggie Poke

Mae gan blant a phobl ifanc y sgiliau i gynllunio a pharatoi prydau maethlon cytbwys.

Bydd Big Bocs Bwyd yn darparu mynediad i ystod eang o fathau o fwyd. Gan ddefnyddio’r cynhwysion sydd ar gael, gall plant a phobl ifanc gynllunio a pharatoi bwyd i’w rannu gyda’u ffrindiau, eu teuluoedd a’r gymuned ehangach. Mae gwybod am faeth bwyd yn eu galluogi i lunio prydau iach, cytbwys am gost isel.

Mae plant a phobl ifanc yn gwybod sut i storio bwyd yn ddiogel.

Mae bod yn ymwybodol o arferion trin a storio bwyd yn ddiogel yn galluogi plant a phobl ifanc i aros yn ddiogel ac yn iach wrth weithio gyda bwyd.

Fruit & Vegetable Market
Healthy Morning

Mae plant a phobl ifanc yn gwneud dewisiadau bwyd mwy gwybodus.

Trwy fod a dod yn llythrennog o ran bwyd, mae plant a phobl ifanc yn meithrin eu gallu i wneud dewisiadau gwybodus am yr hyn y maent yn ei fwyta, o ble maent yn dod o hyd i fwyd a sut i baratoi prydau.

Mae gan blant a phobl ifanc berthynas gadarnhaol â bwyd.

Pan fydd gan blant a phobl ifanc y gallu i gael, prosesu a deall gwybodaeth sylfaenol am fwyd a maeth yn ogystal â’r cymhwysedd i ddefnyddio’r wybodaeth honno i wneud penderfyniadau iechyd priodol, maent yn fwy tebygol o gael perthynas gadarnhaol â bwyd.

Healthy Eating

Mae adolygiad a gyhoeddwyd gan Cambridge University Press yn 2014 yn awgrymu y gallai gwella llythrennedd bwyd yn y glasoed wella sgiliau bwyd unigolion ac ymddygiad dietegol iachach. Mae’r dystiolaeth yn argymell bod ymarferwyr hybu iechyd y cyhoedd a llunwyr polisi yn ystyried strategaethau iechyd cyhoeddus newydd sy’n canolbwyntio ar gynyddu llythrennedd bwyd mewn plant a phobl ifanc. Mae Big Bocs Bwyd yn gyfrwng perffaith ar gyfer profiadau dysgu dilys sy'n hybu llythrennedd bwyd ac ar yr un pryd yn meithrin gallu cymunedol ar gyfer dewisiadau bwyd da.